Energetski samit

Energetski samit 2022

Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2022 su organizirali Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), kroz Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), EU Delegacija u Bosni i Hercegovini, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Britanska ambasada Sarajevo.

Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2022 je okupio na jednom mjestu donosioce odluka i relevantne učesnike u sektoru koji su, tokom šest panela, osam tehničkih radionica i sastanaka radnih grupa razgovarali o prijeko potrebnoj reformi energetskog sektora i putu BiH ka tranziciji čiste energije. Poseban fokus Energetskog samita je bilo aktivno učešće Bosne i Hercegovine u borbi protiv klimatskih promjena i izazovima implementacije Utvrđenog nacionalnog doprinosa (NDC) i Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP). Na Energetskom samitu u BiH 2022 je zaključeno da BiH mora ubrzati energetsku tranziciju sa korištenja fosilnih goriva na obnovljive izvore energije i da će taj proces zahtijevati izradu novih strategija, planova, politika i provođenje zakonodavnih reformi na svim nivoima vlasti. Jedan od ključnih uslova za uspjeh ovog procesa je poboljšanje komunikacije između izvršne i zakonodavne vlasti kako bi se omogućilo sinhronizovano djelovanje i brže i lakše donošenje odluka. Zaključke sa ovogodišnjeg Energetskog samita u BiH 2022 možete pronaći ovdje: https://energetskisamit.ba/zakljucci/

Kao i prethodnih godina, Energetski samit je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Više informacija o Energetskom samitu u Bosni i Hercegovini 2022 možete pronaći ovdje: https://energetskisamit.ba/#o-samitu