Prirodni gas

Prirodni gas

Sektor gasa u BiH

Bosna i Hercegovina dobiva prirodni gas iz samo jednog pravca i iz samo jednog izvora – iz Rusije, preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Pored toga, BiH nema domaću proizvodnju niti skladište prirodnog gasa.

Kako bi se osigurala sigurnost snabdijevanja neophodno je da BiH proširi izvore i pravce snabdijevanja i osigura pristup skladištima gasa. Pored toga, potrebno je da se sektor prirodnog gasa u BiH organizira u skladu s transparentnim tržišnim principima, kako bi se omogućila konkurencija i integracija u regionalno tržište prirodnog gasa.

Ciljevi USAID EPA projekta

Trenutno ne postoji zakon koji uređuje način organizovanja i funkcionisanja sektora prirodnog gasa na državnom nivou, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine,  niti u Brčko Distriktu. Postoji samo Zakon o gasu Republike Srpske (RS) koji je donesen 2018. godine. Zakon na državnom nivou je ključni nedostajući zakon jer bi trebao propisati uloge i odgovornosti državnih institucija u sektoru prirodnog gasa. Nakon usvajanja zakona na državnom nivou, entitetske zakone treba uskladiti s državnim zakonom. Pri tome treba imati u vidu da je zakonski okvir u BiH potrebno urediti u skladu sa direktivama EU koje važe za BiH kao ugovornu stranu Energetske zajednice.

EPA projekat vlastitim snagama, kao i kroz angažman domaćih i stranih eksperata iz energetskog sektora, pruža podršku nadležnim institucijama u izradi nacrta novih i izmjeni postojećih zakona i pravilnika kako bi se uredio sektor prirodnog gasa u BiH u skladu sa međunarodnim obavezama BiH. Time će se unaprijediti pravna sigurnost u sektoru i pospješiti razvoj sektora prirodnog gasa i omogućiti integracija u regionalno tržište prirodnog gasa.

Podrška u pripremi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u sektoru prirodnog gasa

Iako će zakoni definisati uloge i odgovornosti državnih i entitetskih institucija, potrebni su i podzakonski akti koji će tačno propisati kako se provode djelatnosti u sektoru prirodnog gasa. Između ostalog, kroz zakonske i podzakonske akte potrebno je obezbijediti konkurenciju u djelatnostima trgovine i snabdijevanja i osigurati ekonomski efikasan i tehnički siguran transport i distribuciju prirodnog gasa. EPA projekat organizuje sastanke i radionice za učesnike u sektoru prirodnog gasa kako bi BiH razvila unutrašnje tržište prirodnog gasa u skladu sa zahtjevima Energetske zajednice.

Asistencija u oblasti sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom

EPA projekat prati i redovno izvještava o razvoju regionalnih projekata koji mogu utjecati na sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom u BiH. Transevropski i regionalni projekti od interesa za BiH su oni koji se direktno povezuju sa Hrvatskom i Srbijom ili prolaze kroz zemlje s kojima graniče Hrvatska i Srbija i koji mogu imati uticaja na gasovodne mreže u Hrvatskoj i Srbiji.

Također se razmatra mogućnost zadovoljenja dijela potreba za ukapljenim/tečnim prirodnim gasom (Liquified Natural Gas – LNG) uzimajući u obzir da se u Hrvatskoj izgradio LNG terminal na otoku Krku koji je počeo sa radom 01. januara 2021. godine.

Izgradnja vlastitog skladišta gasa ili pristup skladištima gasa u susjednim državama je potrebno da bi se unaprijedila sigurnost snabdijevanja. Kako je izgradnja vlastitog skladišta gasa skup projekat, EPA projekat je fokusiran na pružanje podrške da se stvore preduslovi kako bi se BiH povezala u regionalno tržište prirodnog gasa i dobila pristup skladištima prirodnog gasa u Srbiji i Hrvatskoj, a i u široj regiji.

Novosti