Električna energija

Električna energija

Ciljevi USAID EPA projekta

U okviru projekta provodi se čitav niz aktivnosti kojima se upotpunjuje funkcionisanje otvorenog tržišta električne energije:

Aktivnosti prema operatoru distributivnih sistema (ODS)

Operator distributivnog sistema dužan je svoje poslovanje uskladiti sa zahtjevima EU direktiva, što pored ostalog obuhvata i izradu posebnog programa usklađenosti (Compliance Program) i imenovanje službe ili lica zaduženog za nadzor i ocjenu usklađenosti poslovanja operatora distributivnog sistema, tzv. službenika za usklađenost (Compliance Officer). EPA projekat pruža tehničku asistenciju operatorima distributivnog sistema i regulatornim tijelima u izradi programa usklađenosti i definisanju uslova za imenovanje službenika za usklađenost, čime će se unaprijediti nezavisnost i transparentnost u poslovanju. Pored toga, EPA radi na usklađivanju mrežnih pravila distribucije sa zahtjevima koji proizilaze iz usvojenih pravila i smjernica o radu mreža EU, kao i relevantnih tehničkih standarda iz ove oblasti.

Aktivnosti vezane za uspostavu berze električne energije (tržište dan-unaprijed i unutar-dnevno tržište)

Tržište dan-unaprijed ili unutar-dnevno tržište se uspostavlja putem berze na kojoj se trguje električnom energijom na način da se plasiraju viškovi dan-unaprijed ili u okviru 24 sata. Na berzi mogu učestvovati kompanije koje posjeduju licencu nadležnih institucija. Stoga, EPA projekat pruža tehničku asistenciju nadležnim institucijama u definisanju podzakonskih akata koji su neophodni za uspostavljanje i funkcionisanje tržišta dan-unaprijed i unutar-dnevnog tržišta, prema modelu koji odaberu nadležne institucije.

Virtuelne elektrane

Virtuelna elektrana predstavlja organizovanu grupu malih učesnika na tržištu električne energije koji se udružuju sa ciljem postizanja ekonomskih prednosti i povećanje sigurnosti snabdijevanja. Članovi virtuelne elektrane mogu biti male elektrane, uređaji za skladištenje električne energije, kao i kupci sa upravljivom potrošnjom. Da bi se to omogućilo EPA pruža tehničku asistenciju nadležnim institucijama u definisanju koncepta virtuelne elektrane u BiH te u definisanju regulatornog okvira kojim će se omogućiti uspostavljanje i funkcionisanje virtuelnih elektrana na tržištu električne energije.

Upravljanje potrošnjom

Upravljanje potrošnjom omogućava da potrošači električne energije, povećenjem ili smanjenjem svoje potrošnje, pružaju usluge u elektroenergetskom sistemu, čime ostvaruju ekonomsku korist. Učešće potrošača u upravljanju potrošnjom se ostvaruje udruživanjem u grupe, koje na tržištu električne energije zastupa agregator. EPA projekat pruža tehničku asistenciju nadležnim institucijama u izradi regulatornog okvira kojim će se omogućiti udruživanje potrošača u grupe sa ciljem pružanja usluga upravljanja potrošnjom i definisati uloga agregatora.

Otklanjanje prepreka kako bi domaćinstva mogla mijenjati snabdjevača

Maloprodajno tržište električne energije formalno je otvoreno i za kategoriju domaćinstava od 01.01.2015. godine, međutim još uvijek nisu ispunjeni svi preduslovi da bi se proces promjene snabdjevača za ovu kategoriju odvijao nesmetano. Jedna od ključnih prepreka je nepostojanje metodologije za izračun troškova snabdjevača koji su nastali uslijed odstupanja u potrošnji domaćinstava u odnosu na planiranu. Nedostatak ove metodologije u praksi znači da su snabdjevači onemogućeni da kupcima iz ove kategorije ponude cijenu koja odražava njihove stvarne troškove. Da bi se otklonile te prepreke EPA projekat pruža tehničku asistenciju nadležnim institucijama u izradi metodologije za izračun troškova debalansa kupaca iz navedenih kategorija, kako bi snabdjevači mogli da formiraju i ponude međusobno konkurentne cijene.

Novosti